faq

Vragen en antwoorden

Algemene voorwaarden

In's & out's

<

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service. Gebruik je deze website, dan aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van onze site, evenals de algemene voorwaarden van Totaalcadeau volledig. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 november 2019.

1. Definities
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle webshops en applicaties van Totaalcadeau.
Cliënt
De natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Totaalcadeau een producten / diensten geeft dan wel met Totaalcadeau een Overeenkomst heeft gesloten.
Wij, ons
Totaalcadeau, hierna te noemen Totaalcadeau.
Je/Jij, jou
De gebruiker van de Dienst of de Website.
Dienst
De terbeschikkingstelling van de web applicatie door Totaalcadeau, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht, al dan niet in combinatie met postzegels.
E-kaart
Een elektronische kaart / ticket die je / we met behulp van Totaalcadeau via e-mail verzenden.
Gebruiker
De persoon die de Totaalcadeau website bezoekt of gebruikt.
Totaalcadeau 
Een initiatief van Desk Special Services, onderdeel van Desk Services

Vestigings- & bezoekadres Totaalcadeau:
Withuisveld 15
6226 NV Maastricht

Desk Special Services is ondergebracht in Desk Services en is gevestigd op het volgende adres:
Withuisveld 15
6226 NV Maastricht
KvK-nummer: 14635205
BTW-identificatienummer: NL8057.16.282.B01
Herroepingsrecht
de mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ontvanger
De uiteindelijke ontvanger van een Totaalcadeau kaart of e-kaart via de site.
Overeenkomst
De overeenkomst waarbij Totaalcadeau en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.
Website
De www.Totaalcadeau internetomgeving.
Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Totaalcadeau die verband houden met de Dienst.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.
2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Totaalcadeau, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.
3.2 Totaalcadeau behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.
3.3 Totaalcadeau behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van Totaalcadeau en/of haar toeleveranciers – te blokkeren.

4. De Dienst

4.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Totaalcadeau of derden.
4.2 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst te gebruiken in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4.3 Cliënt dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding.
4.4 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de kaart(en) ontvanger. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de kaart(en) niet kan worden besteld, blijft Gebruiker de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.
4.5 Het is Gebruiker niet toegestaan voor de aflevering van kaarten een niet bestaand E-mail adres op te geven.
4.6 Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door Totaalcadeau aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van gebruiker komt te vervallen.
4.7 Totaalcadeau dient de bestelling van de kaart(en) ontvangen te hebben binnen 24 uur aan gebruiker bezorgd te hebben. 
4.8 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, dan is Gebruiker  verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.
4.9 De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.
4.10 Totaalcadeau biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
4.11 Gebruiker mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.
4.12 Gebruiker mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Totaalcadeau.
4.13 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.
4.14 Totaalcadeau staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Totaalcadeau zal bestellingen van goederen en het uitvoeren ervan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
4.15 Totaalcadeau heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van Cliënt en Gebruikers en bestelde kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

5. Bezorging

5.1 Totaalcadeau stelt alles in het werk om poststukken op de juiste datum te verzenden en op het juiste adres te laten bezorgen. Totaalcadeau is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres.
5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan Totaalcadeau kenbaar heeft gemaakt.
5.3. Het versturen van een e-kaart is een gratis dienst waarbij Totaalcadeau alles in het werk stelt om de e-kaart naar het opgegeven e-mailadres te verzenden. Totaalcadeau garandeert niet dat de e-mail aankomt en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade bij het niet aankomen van de betreffende e-mail.

6. Beveiliging en Internet

Totaalcadeau zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Cliënt ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de Website geplaatste adresbestanden, maar Totaalcadeau kan ter zake geen garantie geven.

7 . Aansprakelijkheid

7.1 Totaalcadeau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van Totaalcadeau in de uitvoering van de Dienst.
7.2 Totaalcadeau kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
7.3 Gebruiker vrijwaart Totaalcadeau voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van de kaart of e-kaart, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de kaart die door Totaalcadeau via de website aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld.

8. Overmacht

Totaalcadeau is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Totaalcadeau niet in staat is haar verplichtingen jegens Gebruiker na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Totaalcadeau gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

9. Prijzen en betaling

9.1 Gebruiker is aan Totaalcadeau de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan Gebruiker wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de Opdracht door Gebruiker.
9.2 De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW. 
9.3 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.
9.4 Totaalcadeau behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
9.5 Bestellingen worden pas door Totaalcadeau in productie genomen op het moment dat de betaling voldaan is.
9.6 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Totaalcadeau behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

10. Inschakeling van derden

Totaalcadeau is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.

11. Gebruik van adresgegevens en privacy

Totaalcadeau hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Gebruikers en heeft een privacy statement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Gebruiker akkoord met dit privacy statement.

12. Klantenservice

Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Gebruiker zich wenden tot de Klantenservice via mailadres helpdesk@Totaalcadeau.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de Totaalcadeau collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Totaalcadeau of aan Totaalcadeau gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Totaalcadeau en/of haar licentiegevers.
Totaalcadeau onderdeel van Desk Special Services

14. Nieuwsbrief

14.1 Bij het verzenden van een e-kaart gaat de Gebruiker akkoord met het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief. Wanneer men een account aanmaakt vóór verzending van de e-kaart(en) kan de Gebruiker toezending van de nieuwsbrief voorkomen door de optie uit te schakelen.
14.2 Bij elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven.

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoeding kunnen door Totaalcadeau te allen tijde worden gewijzigd.

16. Slotbepalingen

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen Totaalcadeau en de Gebruiker die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Eindhoven.

17. Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.